Нашите услуги

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Текуща обработка на първичните счетоводни документи -проверка, класиране, съхраняване. Текущо осчетоводяване на стопанските операции и др.

РАБОТНИ ЗАПЛАТИ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

Изготвяне на трудови договори и анекси към тях, длъжностни характеристики, допълнителни споразумения, заповеди за назначаване и др.

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети, декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО и годишни статистически форми за НСИ

СЧЕТОВОДНИ КОНСУЛТАЦИИ

По-голяма част от консултациите са безплатни при сключен договор за счетоводно обслужване, включват консултации отностно легално оптимизиране на данъците и др.

ДАНЪЧНА ЗАЩИТА

Следене на нормативни срокове за данъци и декларации, подготовка на платежни нареждания за данъци, подготовка на данъчни справки, уведомления и др.

АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ

Чрез нашите счетоводни услуги ние осигуряваме бърза обработка на стопанските операции и в кратки срокове съставяме нужните за мениджмънта ежемесечни финансови отчети и управленски справки.