Работни заплати и личен състав

1. Ежемесечно изготвяне и изчисляване на ведомост за работна заплата.
2. Изготвяне и подаване на декларации обр. 1 и обр. 6
3. Служебни бележки за дохода на лицата ,изготвяне на сметки за изплатените суми и изготвяне удостоверения, служебни бележки и др. за персонала.
4. Обработка и регистриране на болничните листове за служители и работници.
5. Изготвяне на документи за пенсиониране.
6. Попълване на трудови и осигурителни книжки.
7. Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителните задължения на фирмата към бюджета.
8. Отчитане на отпуски.